Lev op til kravene om revisors uafhængighed

Uafhængighed 

Som revisorer er noget af det vigtigste, at der ikke kan stilles spørgsmål ved jeres etik og uafhængighed i forhold til kunderne. Med andre ord: Kan alle partnere i en virksomhed – samt offentligheden og myndighederne – være helt sikre på, at I ikke påvirkes af fx egne økonomiske interesser, når I reviderer regnskabet?

Derfor er der faste regler for, at I ikke må afgive erklæring på et regnskab, hvis I selv ejer en del af virksomheden eller er gift med en, der gør. Det gælder også, hvis I driver et andet selskab med en i kundens ejerkreds. For gør I det, kan der stilles spørgsmål ved jeres objektivitet.

Imidlertid er der også gråzoner i forhold til, hvornår I er uafhængige. For I må heller ikke afgive en erklæring på et regnskab for dem, I kender. Og hvor går grænsen? Må I eksempelvis revidere regnskabet for en ægtefælle til en af de andre partnere i revisionsvirksomheden eller folk, I kender fra sportsklubben? Det kræver indsigt og erfaring på området at sætte den præcise grænse. Derfor søger mange revisorer hjælp og sparring til at lave deres procedurer for, hvornår de er uafhængige, og hvornår der kan være eller værre endnu, er et problem.

Sammenhæng til kvalitetsstyring

 Som revisionsvirksomhed er I underlagt omfattende krav til kvalitetsstyring af jeres arbejde. Med reglerne om kvalitetsstyring i de internationale revisionsstandarder i ISQM1 og ISQM2, som trådte i kraft i december 2022 er der endnu mere detaljerede krav til, hvordan jeres kvalitetsmanual for revisionsvirksomheden skal udformes. 

Det gælder også jeres kvalitetsstyring i forhold til revisors uafhængighed og afsnittet om “Relevante etiske krav”. Her skal I kunne dokumentere, at I følger faste og nedskrevne procedurer ved kundeaccept, når I får nye kunder og i forbindelse med det daglige arbejde med erklæringer på kundernes regnskaber.

Her vil en revisionsvirksomhed som jeres skulle håndtere både udformningen af afsnittet om de etiske krav og have implementeret dem i hverdagen, så kravene i ISQM 1 er oveholdt. Tillige der det væsentligt, at I får håndteret og ikke mindst dokumenteret overvejelser om uafhængighed i dagligdagen på kundesagerne. 

Har brug for hjælp udefra fra en ekstern rådgiver med speciale i uafhængighed og de afledte effekter i jeres kvalitetsstyring til enten at løse opgaven eller til at rådgive jer om kravene, hvorefter I kan løse opgaven selv og skrive afsnittene i den nye Kvalitetsmanual igennem efter retningslinierne i ISQM1. 

Så kontakt mig gerne, så tager vi en snak om det. 

Hyr en med revisorbaggrund med speciale i Revisorloven

‘Vil I hyre ekspertise udefra, kan jeg være den, I søger. Jeg har selv en baggrund som revisor og har i mange år arbejdet med lovgivningen for revisorer, blandt andet i en faglig afdeling. Af den vej har jeg specialiseret mig i de 3 vigtigste love for revisorer og revisionsvirksomheder. 

  • Hvidvaskloven
  • Revisorloven, herunder reglerne revisors uafhængighed
  • Reglerne om kvalitetssikring og kvalitetsstyring.

Og kombinationen af, at jeg både forstår revisionsfaget til fingerspidserne og har den juridiske viden, gør mig til en oplagt specialist for andre revisorer. Hertil kommer at jeg har arbejdet i Erhvervsstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og i EU, så jeg er også specialist i at forstå konteksten i offentlige dokumenter, lovtekster og deres baggrund. Jeg er derfor godt trænet i at gennemskue, hvad myndighederne efterspørger.

Når jeg assisterer revisorer i forbindelse med kvalitetssikring, er deres uafhængighed altid et fast afsnit i kvalitetsmanualen. Har I udelukkende brug for rådgivning eller hjælp til at sikre jeres procedurer og retningslinjer i forhold til uafhængighed, kan jeg også hjælpe med den del.

Min praktiske tilgang til opgaven

Nogle gange er den rette løsning få timers rådgivning eller en kort snak på telefonen, hvorefter I eller jeg kan skrive et notat til til jeres sag eller specifikke tekstafsnit til kvalitetsmanualen. 

Andre gange er der behov for en workshop, hvor vi går i dybden med de forskellige dilemmaer, I skal tage stilling til. Før vi laver en aftale, kommer jeg selvfølgelig med min anbefaling til, hvad der vil være bedst for jer.

Har I behov for et kursus, hvor vi gennemgår kravene til revisors uafhængighed i praksis med gode og relevante dilemmaer på uafhængighedsområdet? Så kan vi sammensætte et præcis efter jeres ønsker. 

Skal vi tage en snak?

Ring gerne til mig på 51 93 61 01 eller send en mail lotte@auxia.dk. Så kan vi aftale et møde.

Revisors uafhængighed

Reguleringen

Etik og uafhængighed er områder, som er helt grundlæggende for revisors virke: Revisor skal være uafhængig af den virksomhed, som revisors erklæring vedrører. Det handler om at være offentlighedens tillidsrepræsentant og at have en professionel skepsis overfor omstændigheder og oplysninger, der ligger til grundlag for det, som revisors erklæring skal handle om.

Reglerne for revisors uafhængighed spænder vidt og stammer fra en række forskellige kilder, som i praksis skal ses i sammenhæng:

På EU-niveau:

Revisorforordningen og revisordirektivet, begge fra 2014. Det oprindelige revisordirektiv, 8. direktiv var fra 1984. Hertil kommer EU-henstillingen om revisors uafhængighed fra 2002.

På nationalt niveau:

Revisorloven (2016), Uafhængighedsbekendtgørelsen (2016), Uafhængighedsvejledningen (2022) og afgørelser fra Revisornævnet (løbende).

På internationalt niveau:

IESBA Code of Ethics (2018 med senere opdateringer).

Reguleringen dækker både etik og uafhængighed

Etik dækker over de grundlæggende principper om at revisor skal udvise professionel skepsis, integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed, professionel adfærd ved udførelsen af opgaverne.

Særligt i forhold til uafhængighed er reguleringen mere omfattende. Her handler det som nævnt om, at revisor skal være uafhængighed ved afgivelse af erklæringer efter Revisorloven.

Revisor vil ikke være uafhængig, hvis der foreligger en direkte eller indirekte økonomisk interesse eller et forretningsmæssigt, ansættelsesmæssigt eller andet forhold, herunder levering af ydelser, der ikke er erklæringsopgaver, mellem revisor og den virksomhed, som opgaven vedrører.

Kriteriet er her, om situationen kan vække tvivl om revisors uafhængighed for en velinformeret tredjemand.   

Er der sådanne trusler mod revisors uafhængighed til stede, vil revisor skulle tage relevante sikkerhedsforanstaltninger i brug for at reducere disse trusler til et acceptabelt niveau. Eller i sidste ende afstå fra opgaven.

I dette setup opstår der en række grænsetilfælde og behov for vurderinger, som revisor skal foretage sig i hvert tilfælde. De overvejelser, som revisor gør sig i denne sammenhæng, vil revisor skulle dokumentere.

Sammenhæng til revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem

De etiske regler og kravene til revisors uafhængighed er en del af revisionsvirksomhedens kvalitetssikringssystem.

Den gældende internationale standard for kvalitetsstyring ISQM 1 trådte i kraft 15. december 2022. Heri er der højt fokus på risici, dvs. identifikation af dem, vurdering og reaktioner. Helt overordnet pålægger standarden revisionsvirksomhedens ledelse en endnu større rolle end hidtil. 

Sammenhængen kan illustreres således, hvor et af komponenterne i ISQM1 er “Relevante etiske krav”: 

Komponent 1

Overordnet ledelse ogledelsesansvar

Komponent 2

Virksomhedens risikovurderingsproces

Komponent 3

Relevante etiske krav

Komponent 4

Accept og forståelse

Komponent 5

Opgavens udførelse

Komponent 6

Ressourcer:  Teknologiske, intellektuelle og menneskelige

Komponent 7

Information og kommunikation

Komponent 8

Overvågning og afhjælpning 

Det medfører, at revisionsvirksomhedens interne kvalitetsstyring skal adresseres, de relevante risici identificeres osv., når det handler om overholdelsen af kravene til revisors uafhængighed. 

Skal vi tage en snak?

Ring gerne til mig på 51 93 61 01 eller send en mail lotte@auxia.dk. Så kan vi aftale et møde.

Auxia_Consulting Hvidvaskloven Uafhængighed Lotte Andersen