Revisors uafhængighed

Reguleringen

Etik og uafhængighed er områder, som er helt grundlæggende for revisors virke: Revisor skal være uafhængig af den virksomhed, som revisors erklæring vedrører. Det handler om at være offentlighedens tillidsrepræsentant og at have en professionel skepsis overfor omstændigheder og oplysninger, der ligger til grundlag for det, som revisors erklæring skal handle om.

Reglerne for revisors uafhængighed spænder vidt og stammer fra en række forskellige kilder, som i praksis skal ses i sammenhæng:

På EU-niveau:  

  • Revisorforordningen og revisordirektivet, begge fra 2014. Det oprindelige revisordirektiv, 8. direktiv var fra 1984. Hertil kommer EU-henstillingen om revisors uafhængighed fra 2002.

På nationalt niveau:

  • Revisorloven (2016), Uafhængighedsbekendtgørelsen (2016), Uafhængighedsvejledningen (2022) og afgørelser fra Revisornævnet (løbende).

På internationalt niveau:

  • IESBA Code of Ethics (2018 med senere opdateringer).

Reguleringen dækker både etik og uafhængighed.

Revisors etik og uafhængighed

Etik dækker over de grundlæggende principper om at revisor skal udvise professionel skepsis, integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed, professionel adfærd ved udførelsen af opgaverne.

Særligt i forhold til uafhængighed er reguleringen mere omfattende. Her handler det som nævnt om, at revisor skal være uafhængighed ved afgivelse af erklæringer efter Revisorloven.

Revisor vil ikke være uafhængig, hvis der foreligger en direkte eller indirekte økonomisk interesse eller et forretningsmæssigt, ansættelsesmæssigt eller andet forhold, herunder levering af ydelser, der ikke er erklæringsopgaver, mellem revisor og den virksomhed, som opgaven vedrører.

Kriteriet er her, om situationen kan vække tvivl om revisors uafhængighed for en velinformeret tredjemand.

Er der sådanne trusler mod revisors uafhængighed til stede, vil revisor skulle tage relevante sikkerhedsforanstaltninger i brug for at reducere disse trusler til et acceptabelt niveau. Eller i sidste ende afstå fra opgaven.

I dette setup opstår der en række grænsetilfælde og behov for vurderinger, som revisor skal foretage sig i hvert tilfælde. De overvejelser, som revisor gør sig i denne sammenhæng, vil revisor skulle dokumentere.

Bistand fra Auxia Consulting vedrørende revisors etik og uafhængighed

Auxia Consulting kan hjælpe revisionsvirksomheder med implementering og fortolkning af reglerne for revisors etik og uafhængighed.

Det kan være i form at udarbejdelse af procedurer for revisionsvirksomheden for uafhængighed til kvalitetssikringssystem incl. kvalitetsmual, dialog med partnere og medarbejdere og udarbejdelse af eksempler.

Bistand kan også være i form af undervisning af ledelsen og medarbejdere, som i vid udstrækning baseres på relevante cases og konkrete problemstillinger om uafhængighed fra revisors hverdag.

Auxia Consulting kan bistå revisionsvirksomheder i forhold til kvalitetssikring og revisionskvalitet ved bistand og sparring til udvikling af procedurer og politikker og andre relevante tilknyttede emner.

Sparring i forhold til sager med myndigheder

Auxia Consulting kan også bistå revisorer i det tilfælde, at revisor eller revisors kunde skulle blive involveret i en undersøgelsessag fra Erhvervsstyrelsen.

Bliver revisor indbragt for Revisornævnet, kan Auxia Consulting bistå med sparring i forhold til strategi for sagens forløb, udarbejdelse eller review af svarskrift, replik, duplik til Revisornævnet, afhængigt af den konkrete sag.

Kontakt gerne Auxia Consulting for bistand eller sparring, skulle du som revisor blive involveret i en sådan sag.

Kursus i revisors uafhængighed

Auxia Consulting har i samarbejde med Revikurser.dk optaget et videokursus. Kurset er tilgængeligt på Revikursers hjemmeside via deres abonnement. Kurset kan også tilkøbes som enkeltkursus.

Se et kort introduktionsvideo til kurset her 


Introduktion til kursus om revisors uafhængighed af Auxia Consulting.