Det værdiskabende bestyrelsesarbejde

At arbejde i en bestyrelse

Man sidder ikke længere i en bestyrelse. Man arbejder i en bestyrelse.

 

Og arbejdet er en ledelsesopgave.

 

Bestyrelsesarbejde er i hastig udvikling. Der er generelt stor fokus på bestyrelser og på deres rolle i særligt små og mellemstore virksomheder, uanset om det er et aktieselskaber, hvor der er krav om etablering af en bestyrelse eller et anpartsselskab, som ikke har et sådant krav.  

 

Det ses blandt andet af dataene om selskaber og deres bestyrelser. I de ca. 36.000 aktive aktieselskaber er der ca. 27.000 aktive bestyrelser, mens der er ca. 17.000 bestyrelser i de 330.000 aktive anpartsselskaber (kilde: Bisbase.com, april 2024 og BoardPartner, 2024). Antallet af bestyrelser i anpartsselskaber er markant stigende over de senere år. 

 

i små og mellemstore virksomheder er det ofte ejeren af virksomheden, der også er direktør. Derfor kan sparring fra en bestyrelse være rigtig nyttigt for den videre udvikling af virksomheden set med andre øjne. En værdiskabende bestyrelse vil sikre, at I får både et ambitiøst og realistisk bud på svaret samt strategisk fokus. 

 

Lotte Andersen - ejer af auxia consulting

“Bestyrelsens vigtigste opgave et at skabe værdi for virksomheden, så den er fortsat er relevant for fremtidens kunder.” 

Bestyrelsens opgaver

Den overordnede og strategiske ledelse

Bestyrelsens vigtigste opgave et at varetage den overordnede og strategiske ledelse af virksomheden. Det er her, at det værdiskabende bestyrelsesarbejde kommer til udtryk og her, hvor bestyrelsen kigger fremad. 

Er det en ejerledet virksomhed, vil det lige så meget være i forhold til det, som ejeren ønsker sig af sin virksomhed og dens fremtid. Bestyrelsen fungerer derfor også som ejerens vigtigste sparringspartner.  

Sikre en forsvarlig organisation (den organisatoriske ledelse)

Denne opgave handler om både den organisatoriske ledelse og den finansielle ansvarlighed. 

Organisatorisk er det naturligt nok først og fremmest ansættelse af direktøren. Finansielt handler det om at sikre at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt. Det er bestyrelsens ansvar til enhver tid at vurdere, om kapitalberedskabet forsvarligt. 

Kontrolopgaven  

Kontrolopgaven med virksomheden og dens ledelse er bagudskuende. Det handler om opfølgning på rapportering om opnåede resultater, budgetopfølgning og sikre en tilfredsstillende regnskabsaflæggelse. 

Hertil kommer overvågning af virksomhedens generelle risikostyring. Denne del kan også være et strategisk fokusområde, afhængig af hvilke risici en virksomhed bliver mødt af i forhold til interne forhold og i sin omverden.  

Bagudskuende eller fremsynet?

Der vil ikke i hverdagen være en ligelig fordeling mellem de tre typer af opgaver, som bestyrelsen skal varetage. 

Nogle bestyrelser lægger mest vægt på kontrolopgaven, mens andre bestyrelser vægter den strategiske opgave mest. En bestyrelse, der mest fokuserer på kontrolopgaven vil typisk ikke have meget øje for fremtidens muligheder (eller trusler) for virksomheden, idet kontrolopgaven er bagudskuende. 

En værdiskabende bestyrelse vil helt naturligt lægge det meste af sin tid på de to andre opgaver: Den organisatoriske og den strategiske ledelse.

En god tommelfingerregel: 

80-20 fordeling med 20% til kontrolopgaven

Hvad indebærer det værdiskabende bestyrelsesarbejde?

Med det øgede fokus på bestyrelser, deres rolle, opgaver og ansvar ses ordet “værdiskabende” tilføjet til “bestyrelsesarbejde” igen og igen. 

Men hvad vil det rent faktisk sige, at bestyrelsesarbejdet er “værdiskabende”? Hvordan gør man det i praksis, hvordan skaber bestyrelsen rent faktisk værdi og for hvem?

Værdi kan måles på mange måder. I første omgang vil man naturligt tænke på økonomi. Det vil sige i form af vækst. Herved sættes “værdi” lig med “vækst”. 

Der kan dog være mange andre måder at måle “værdi” på. I lyset af de nye tiltag med klima- og miljøområdet, henføres “værdi” også til en række værdibaserede mål med fokus på ESG (Environmental – Social – Governance). 

Et andet område, som bestyrelser har mere og mere fokus på er risikostyring. Ikke i formen at begrænse risici. Men at være bevidste om de risici, som virksomheden påtager sig ved at drive den i det marked, den branche osv., som den nu gør. Dertil kommer, at verden omkring os er fyldt med kriser. Nye risici kommer til hele tiden. Det kan være cyber-området, hvor den teknologiske udvikling sker så hurtigt, at virksomhederne hele tiden halter lidt bagud i forhold til risikoafdækningen. Det kan også være i forhold til en anden del af den teknologiske udvikling, nemlig kunstig intelligens (AI). Her er risiciene forbundet med mange områder i virksomheder: Produktudvikling, IT-anvendelse og mulig automatisering og herved effektivisering, men også kundernes forventninger til virksomhedens brug af AI. En værdiskabende bestyrelse vil have øje for de risici, virksomheden er mødt af og arbejde sig ind i dem til god gavn for virksomheden, ledelsen og ejerne af virksomheden.  

Udover bestyrelsens arbejde med virksomhedens mål og finansielle henholdsvis ikke-finansielle værdiskabelse, er der også spørgsmålet om bestyrelsens egen værdi (sammenlignet med, at virksomheden ikke havde en bestyrelse). 

Hvilken forskel gør bestyrelsens arbejde for virksomheden?  

Værdiskabelse i en bestyrelse kan derfor handle om flere emner: 

Bestyrelsens bidrag til virksomhedens værdiskabelse

Effektivt samarbejde med ledelsen.

God governance, diversitet og kompetencer.

Fremsynethed.

Effektiv risikostyring baseret på datadrevne beslutninger. 

Værdiskabelse via økonomisk vækst 

Fx: Aktiv involvering i planer for omsætningsmål

Ikke-finansiel værdiskabelse

 Fx: Strategi for mål for virksomhedens reduktion af CO2

Datadrevne beslutningsprocesser

Beslutninger i en bestyrelse kan have vidtrækkende konsekvenser. Både for virksomheden, men også for dens kunder, leverandører og ikke mindst dens medarbejdere.

 

Derfor er det vigtigt, at beslutningerne træffes på et oplyst grundlag. Med de mange data, der er tilgængelige for en virksomhed, bør bestyrelsen i sit arbejde være optaget af datadrevne beslutninger og beslutningsprocesser. Data i form af regnskabstal ligger lige for sammen med andre kvantitative datakilder, fx kundedata, medarbejderomsætning, leveringstider osv. 

 

De datadrevne beslutninger kan også med fordel fokusere på de mere værdibaserede mål til brug for relevant ESG-rapportering, medarbejdertilfredshed, kvalitetsmål osv.

 

 

Data giver altid et godt fundament for at tale om andre emner. Det kan være om udvikling af forretningen, om effektivitet og de mange andre temaer, som er på en bestyrelses dagsorden. 

Strategisk fokus på de relevante emner

Det kan være trends i tiden, som alle virksomheder – og deres bestyrelser – skal adressere. Automatisering og AI, klima og miljø og ESG generelt, cybersikkerhed, mangel på arbejdskraft, usikkerhed og kriser i omverdenen er alle emner, som en værdiskabende bestyrelse vil skulle have på sin dagsorden og tage stilling til, om eller hvordan disse påvirker virksomheden. 

 

Kompleksiteten af bestyrelsesarbejdet er – også af denne årsag – stigende. Et godt og tæt samarbejde med ledelsen om disse emner er derfor afgørende for succes og for værdiskabelsen, Både for virksomheden og for bestyrelsens rolle til en aktiv sparringspartner til ejerlederen. 

Skal vi tage en snak?

Skal vi tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer som ledelse eller som bestyrelse med at komme godt i gang – eller videre – med det værdiskabende bestyrelsesarbejde? Til gavn for en effektivt arbejdende bestyrelse i ejerens og ledelsens interesse? 

Se mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer med det værdiskabende bestyrelsesarbejde her: Søger I ekspert i effektive bestyrelser, forretningsudvikling og datadrevne beslutninger? (auxia.dk) 

Ring gerne til mig på 51 93 61 01 eller send en mail lotte@auxia.dk. Så kan vi tage et kig på, hvad I måtte have af ønsker.