Revisors uafhængighed

Reguleringen

Etik og uafhængighed er områder, som er helt grundlæggende for revisors virke: Revisor skal være uafhængig af den virksomhed, som revisors erklæring vedrører. Det handler om at være offentlighedens tillidsrepræsentant og at have en professionel skepsis overfor omstændigheder og oplysninger, der ligger til grundlag for det, som revisors erklæring skal handle om.

Reglerne for revisors uafhængighed spænder vidt og stammer fra en række forskellige kilder, som i praksis skal ses i sammenhæng:

På EU-niveau:

Revisorforordningen og revisordirektivet, begge fra 2014. Det oprindelige revisordirektiv, 8. direktiv var fra 1984. Hertil kommer EU-henstillingen om revisors uafhængighed fra 2002.

På nationalt niveau:

Revisorloven (2016), Uafhængighedsbekendtgørelsen (2016), Uafhængighedsvejledningen (2022) og afgørelser fra Revisornævnet (løbende).

På internationalt niveau:

IESBA Code of Ethics (2018 med senere opdateringer).

Reguleringen dækker både etik og uafhængighed

Etik dækker over de grundlæggende principper om at revisor skal udvise professionel skepsis, integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed, professionel adfærd ved udførelsen af opgaverne.

Særligt i forhold til uafhængighed er reguleringen mere omfattende. Her handler det som nævnt om, at revisor skal være uafhængighed ved afgivelse af erklæringer efter Revisorloven.

Revisor vil ikke være uafhængig, hvis der foreligger en direkte eller indirekte økonomisk interesse eller et forretningsmæssigt, ansættelsesmæssigt eller andet forhold, herunder levering af ydelser, der ikke er erklæringsopgaver, mellem revisor og den virksomhed, som opgaven vedrører.

Kriteriet er her, om situationen kan vække tvivl om revisors uafhængighed for en velinformeret tredjemand.   

Er der sådanne trusler mod revisors uafhængighed til stede, vil revisor skulle tage relevante sikkerhedsforanstaltninger i brug for at reducere disse trusler til et acceptabelt niveau. Eller i sidste ende afstå fra opgaven.

I dette setup opstår der en række grænsetilfælde og behov for vurderinger, som revisor skal foretage sig i hvert tilfælde. De overvejelser, som revisor gør sig i denne sammenhæng, vil revisor skulle dokumentere.

Sammenhæng til revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem

De etiske regler og kravene til revisors uafhængighed er en del af revisionsvirksomhedens kvalitetssikringssystem.

Den gældende internationale standard for kvalitetsstyring ISQM 1 trådte i kraft 15. december 2022. Heri er der højt fokus på risici, dvs. identifikation af dem, vurdering og reaktioner. Helt overordnet pålægger standarden revisionsvirksomhedens ledelse en endnu større rolle end hidtil. 

Sammenhængen kan illustreres således, hvor et af komponenterne i ISQM1 er “Relevante etiske krav”: 

Komponent 1

Overordnet ledelse ogledelsesansvar

Komponent 2

Virksomhedens risikovurderingsproces

Komponent 3

Relevante etiske krav

Komponent 4

Accept og forståelse

Komponent 5

Opgavens udførelse

Komponent 6

Ressourcer:  Teknologiske, intellektuelle og menneskelige

Komponent 7

Information og kommunikation

Komponent 8

Overvågning og afhjælpning 

Det medfører, at revisionsvirksomhedens interne kvalitetsstyring skal adresseres, de relevante risici identificeres osv., når det handler om overholdelsen af kravene til revisors uafhængighed. 

Skal vi tage en snak?

Ring gerne til mig på 51 93 61 01 eller send en mail lotte@auxia.dk. Så kan vi aftale et møde.

Auxia_Consulting Hvidvaskloven Uafhængighed Lotte Andersen