Hvor er jeres virksomhed om 3 år?

Ekstern konsulent for bestyrelser i små og mellemstore virksomheder

 En virksomheds bestyrelse har en række opgaver, som både er med strategisk udsyn og af mere bagudskuende og kontrollerende karakter. 

 

i små og mellemstore virksomheder er det ofte ejeren af virksomheden, der også er direktør. Derfor kan sparring fra en bestyrelse være rigtig nyttigt for den videre udvikling af virksomheden set med andre øjne. En værdiskabende bestyrelse vil sikre, at I får både et ambitiøst og realistisk bud på svaret samt strategisk fokus i tæt samarbejde med os. 

 

Med erfaring fra bestyrelsesarbejde og med arbejde i sekretariater for udvalg og bestyrelser kan jeg hjælpe jer med input til, hvor jeres bestyrelse arbejder mest effektivt og får sat fokus på de emner, som er relevante for jeres virksomhed. Det kan være trends i tiden, som alle virksomheder – og deres bestyrelser – skal adressere: Automatisering, klima og miljø og ESG generelt, cybersikkerhed, mangel på arbejdskraft. 

 

Her går vi løsningsorienteret til værks og får sat de rigtige emner på bestyrelsens agenda, så jeres og medarbejdernes tid bliver brugt på det rigtige. I mange SMV´er er der meget at hente i forhold til effektivisering af forretningen på alle niveauer.

 

Med min revisorbaggrund vil jeg ofte have fokus på datadrevne beslutninger. Det kan være regnskabstal, kundedata eller andet. Data giver altid et godt fundament for at tale om andre emner. Det kan være om udvikling af forretningen, om effektivitet og de mange andre temaer, som er på en bestyrelses dagsorden. 

Lotte Andersen - ejer af auxia consulting

Har I brug for en ekstern konsulent til sparring i jeres bestyrelse? 

Mit bidrag til bestyrelsens arbejde

Som ekstern konsulent for en bestyrelse har jeg typisk mange spørgsmål til jer. Jeg faciliterer jeres drøftelser om de emner, som er relevante for jer og for virksomheden. Jeg sætter også gerne emner på dagsordenen, som I som bestyrelse ikke har fået taget fat på endnu. Det kan fx være om risikostyring af de risici, som virksomheden er mødt af internt og fra sin omverden i samfundet generelt. 

Her får jeg øje på udfordringerne og de mulige løsninger og sparrer med jer, til I finder den helt rigtige model for jeres virksomhed. Herudover kan jeg detaillæse et regnskab og forstå revisionen samt omsætte det hele til praksis.

Gennem mange år har jeg betjent udvalg og bestyrelser med sekretariatsbistand i mine jobs i både EU-systemet og i danske styrelser samt i virksomheder med politiske udvalg. Her har hovedopgaven været at sikre et effektivt samarbejde i udvalget, have øje for de relevante politiske temaer og de mulige beslutninger, som skal træffes i en sådan sammenhæng. Denne erfaring trækker jeg med ind i et bestyrelseslokale, når jeg fungerer som ekstern konsulent for bestyrelsen.  

Desuden trækker jeg på min egen bestyrelseserfaring. Her sidder jeg pt. i bestyrelsen for Foreningen af Kvindelige Virksomhedsejere. 

Hvad kan jeg hjælpe jer med?

Jeg har i mange år arbejdet som projektleder i forskellige organisationer, både i Danmark og i EU-systemet. Og både i den private sektor og i offentligt regi. 

Fælles for alle var opgaven med at sikre det strategiske fokus i arbejdet i udvalgene. Det sker ikke kun på selve mødet. En stor det af det strategiske fokus handler om god forberedelse af møderne. Og det handler om effektiv opfølgning, så det sikres, at de trufne beslutninger også føres ud i livet efterfølgende. 

Som projektleder er det blandt særdeles vigtigt, at: 

  •  De væsentligste emner ud fra et strategisk perspektiv blev sat på dagsordenen. 
  • Forberedelsen diskussionerne er grundig og materialet (notater, analyser, politiske oplæg osv.) indeholder de oplysninger, som er relevante for emnet og for udvalget at forholde sig til. 
  • At udvalget tager stilling til punkterne, så de politiske mål nås og arbejdet bringes videre. I forhold til bestyrelsesarbejde er dette det, vi kalder “værdiskabende”. 

Baseret på min årelange erfaring med udvalgsarbejde, forberedelse og effektiv opfølgning på beslutningerne truffet på baggrund af mine oplæg og analyser, falder det mig meget nemt at hjælpe jer i bestyrelsen. 

Det handler om effektive beslutningsprocesser, facilitering af møderne og for eksempel at få sat fokus på et vigtigste på en strategidag.

GODT BEGYNDT ER HALVT FULDENDT

Sådan kan jeg hjælpe jer i bestyrelseslokalet

Facilitering af bestyrelsesmøde

At hjælpe jer til at afholdelse af et effektivt bestyrelsesmøde om de emner, som I har på dagsordenen: God forberedelse, databaserede analyser som beslutningsgrundlag, og inddragelse af relevante synspunkter og interessenter.

At få konkluderet på jeres diskussioner og aftalt action points og videre proces.

Strategidag

At facilitere jeres strategidag med relevante emner på agendaen. Sammen vælger vi de relevante strategimodeller at arbejde med og de data, som bedst illustrerer jeres strategiske muligheder og trusler. 

Bistå jer undervejs i diskussionerne og hjælpe jer igennem til en operationel strategi for det og de kommende år.

Workshop:
Den værdiskabende bestyrelse

Hvad betyder det, at bestyrelsen er ”værdiskabende”?

Workshoppen er hjælpen til jer, der vil flytte jeres bestyrelse fra kontrol og bagudskuende til at være fremsynet. Det kan være at kigge nærmere på at få sat alle jeres kompetencer i spil, at få talt om risici eller at få sat fokus på de mest strategiske emner for virksomheden.

Sparring med ledelsen:
At arbejde med en bestyrelse

Hvordan kan I som ledelse og direktion arbejde mere effektivt sammen med jeres bestyrelse?

Sparring om det gode samarbejde kan være som et enkelt sparringsmøde eller et forløb over et antal måneder.

Fastlæggelse af indholdet, omfanget osv. taler vi om. 

Har I andre ønsker til bistand til et få etableret et værdiskabende arbejde i jeres bestyrelse, så ræk endelig ud. Så sammensætter vi et forløb, en workshop, en strategidag, som I måtte ønske det. 

Relevante brancher

Med min revisorbaggrund har jeg størst erfaring fra konsulentbranchen, og dermed partnerdrevne virksomheder i stort omfang. 

Fra min baggrund i den offentlige sektor, både i Danmark og i EU, i forhold til arbejdet i organisationer, brancheforeninger, politiske udvalg og med forhandlinger trækker jeg på erfaringerne fra at drive et sådant arbejde på den mest effektive måde. Herfra har jeg også stort kendskab til beslutningsprocesserne i den offentlige sektor, blandt andet i forhold til tilskud og myndigheders tilsyn, hvilket kommer til god nytte, når strategien skal lægges for en en virksomhed, der kommer i kontakt med offentlige myndigheder generelt.

Fra mange års arbejde med IT-virksomheder og om udvikling af nye systemer har jeg fokus på effektive løsninger og brugervenlighed. Alt sammen vigtigt for en bestyrelse, hvor anskaffelse af IT-løsninger, automatisering og ikke mindst AI reelt er blevet til strategiske beslutninger, som bestyrelsen også vil skulle have på sin agenda. 

Skal vi tage en snak?

Ring gerne til mig på 51 93 61 01 eller send en mail lotte@auxia.dk. Så kan vi aftale et møde.