Intern kontrol

Hvidvasklovens krav til intern kontrol

Hvidvaskloven foreskriver, at virksomheder skal have tilstrækkelige politikker, forretningsgange og kontroller, herunder for intern kontrol, til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme.  

Udover dette indeholder Hvidvaskloven ingen specifikke krav til, hvordan den interne kontrol skal gennemføres. De mere detaljerede bestemmelser om omfang, indhold osv. af den interne kontrol fremgår af Finanstilsynets vejledning om Hvidvaskloven 

Af Finanstilsynets vejledning fremgår det, at kontrollen skal være todelt, dvs.  

Step 1: Kontrol af, at virksomhedens politikker og forretningsgange overholdes.  

Step 2: Kontrol af, at kontrollerne bliver udført og er egnede.  

Den interne kontrol skal udføres på følgende områder:  

  • Risikostyring. 
  • Kundekendskabsprocedurer. 
  • Pligterne. 
  • Screening af medarbejdere.  

Virksomheden skal fastsætte forretningsgange for den interne kontrol, og skal i den forbindelse tage stilling til og beskrive følgende emner 

  • Hvad kontrollen skal sikre. 
  • Hyppigheden af den interne kontrol. 
  • Hvordan kontrollen skal foretages og hvem der skal gøre det.  
  • Hvordan kontrollen skal rapporteres til ledelsen.  

Den interne kontrol skal foretages med et passende interval og være baseret på stikprøver, hvor dette er muligt.  Virksomheden skal sikre, at den interne kontrol gennemføres, så der er tilstrækkelig uafhængighed mellem den, der foretager kontrollen og den der kontrolleres.  

Overholder virksomheden hvidvasklovens krav?

Bistand fra Auxia Consulting  

Auxia Consulting kan bistå med implementering af reglerne i Hvidvaskloven for kundekendskabsprocedurerne.  

Bistanden kan være i form af at udarbejde de relevante spørgeskemaer til brug for den interne kontrol, at bistå med sparring om, hvordan den kan gennemføres mest effektivt for lige præcis din virksomhed.  

Auxia Consulting kan også bistå med et review af den gennemførte interne kontrol, herunder input til vurdering af, at den interne kontrol var egnet til formålet.  

Kontakt gerneAuxia Consulting for bistand eller sparring i forhold til indholdet af forretningsgange og gennemførelse af intern kontrol efter Hvidvaskloven.