Hvidvask: Har du en plan for de alle de nye PEP’er?

Folketingsvalget og politisk eksponerede personer?

Folketingsvalget i går har faktisk rigtig meget med hvidvask at gøre.

I alt 39 personer genopstillede ikke (det var rekord). Og med den store vælgervandring fra de “gamle” partier til de nye partier, så vil der også være et større andel af dem, der var medlem af folketinget i går, som ikke er det i dag. Visse kommentatorer vurderer, at op mod 50% af folketingsmedlemmerne vil kunne blive udskiftet ved dette valg.

Og med de mandattal, der er til de nye partier, Moderaterne og Danmarksdemokraterne, så vil der være rigtig mange nyvalgte folketingsmedlemmer.

Hvorfor er det så relevant? Ja, du ved det sikkert udmærket godt. Det handler om PEP. Det vil sige Politisk eksponerede personer, som de er defineret i Hvidvaskloven, dem, der har eller har haft et nærmere defineret offentligt hverv.

Årsagen til, at disse personer vil skulle have en særlig opmærksomhed i forhold til hvidvask og terrorfinansiering fremgår blandt andet af Finanstilsynets vejledning om Politisk eksponerede personer fra 2018. Heri er anført, at disse personer bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption. Det er i samfundets interesse at forebygge, at dette sker, og skulle det ske, er det i samfundets interesse, at det opdages i tide og herefter retsforfølges.

Det er på ingen måde en mistænkeliggørelse af dem som personer, men alene en opmærksomhed på deres rolle. Dette fremgår også af Finanstilsynets vejledning, hvor tilsynet fremhæver, at risikoen for bestikkelse og korruption er dog særdeles lille i Danmark.

Definition af PEP (Politisk eksponerede personer)

Alle folketingsmedlemmer er “Politisk eksponerede personer” i henhold til Hvidvaskloven. Og dermed med på Finanstilsynets liste over “Politisk eksponerede personer”. Denne liste vil derfor ændre sig en del, når de endelige stemmetal fra i går foreligger.

I forhold til Hvidvaskloven er det dog ikke kun den politisk eksponerede person, som en revisor, bogholder, gallerist, bank og alle de andre omfattet af Hvidvaskloven skal være opmærksom på.

Definitionen omfatter nemlig følgende:

 • Den politisk eksponerede person selv.
 • Nærtstående til en politisk eksponeret person: En politisk eksponeret persons ægtefælle, registrerede partner, samlever eller forældre samt børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere.
 • Nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person:
  • a) En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer.
  • b) En fysisk person, der på anden måde end nævnt i pkt. a har en nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer. En bestyrelsespost i en bestyrelse sammen med en PEP kan sammen med andre faktorer være en indikation på en nær samarbejdspartner. Der kan også være tale om en, der har været en samhandelspartner med en PEP over en længere periode.
  • c) En fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, som det vides er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.

Det er derfor ikke kun er de nyvalgte folketingsmedlemmer, som du skal være opmærksom på i denne kontekst. Det er også deres nærtstående og mulige samarbejdspartnere. Dette vil være en langt større personkreds, som forretningsgange osv. internt i virksomheden skal adressere.

Cooling off periode for tidligere PEP’er

Der er et opmærksomhedspunkt, der er særlig vigtigt her i forbindelse med folketingsvalget som følge af den store udskiftning af folketingsmedlemmer, og dermed af PEP’er.

Hvidvaskloven indeholder nemlig krav om en cooling off-periode på 12 måneder efter ophøret af det offentlige hverv:

“Ophører en politisk eksponeret person med at have det pågældende hverv, skal virksomheder og personer i mindst 12 måneder derefter vurdere, hvorvidt personen udgør en øget risiko for hvidvask og terrorfinansiering, og anvende skærpede kundekendskabsprocedurer, jf. § 17, stk. 1, indtil personen ikke vurderes at udgøre en øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.”

Hvidvaskloven § 18, stk. 6.

Kravet om cooling off perioden på de 12 måneder gælder kun for PEP’en selv. Det gælder ikke for tidligere nærtstående og tidligere samarbejdspartnere, men man skal i forhold til den generelle risikovurdering af kunden i Hvidvasklovens § 11, stk. 3 overveje, om der kunne være forhold for tidligere nærtstående til PEP eller samarbejdspartnere til PEP, der kunne påvirke risikoen for hvidvask efter ophøret af PEP-status.

Skærpet overvågning og andre opgaver vedrørende PEP’erne

Der er tale om følgende opgaver vedrørende disse kunder:

 • Virksomheden skal have forretningsgange til at afgøre, om kunden eller kundens reelle ejer er en politisk eksponeret person, eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.
 • Er dette tilfældet, skal virksomheden eller personen træffe passende foranstaltninger for at fastslå oprindelsen af midlerne og formuen, der er omfattet af forretningsforbindelsen eller transaktionen.
 • Der skal foretages skærpet overvågning af denne kunde efter de regler, der nu er for “skærpet overvågning”. Herunder med henvisning til indikatorerne i Hvidvasklovens bilag 3 og andre relevante indikatorer.

Overholdelsen af disse krav vil som altid skulle dokumenteres på de enkelte kundesager med beskrivelsen af, om der er tale om en PEP, nærtstående til en PEP eller en samarbejdspartner.


Vil du læse mere om Hvidvaskloven? Du kan se mere her:

Forebyggelse hvidvask – Auxia

Finanstilsynets vejledning om Politisk eksponerede personer kan ses her:

https://www.finanstilsynet.dk/-/media/Tal-og-fakta/2018/PEP/Vejledning-til-reglerne-om-politisk-eksponerede-personer-010218-pdf.pdf

Den aktuelle PEP liste kan ses på denne side hos Finanstilsynet:

PEP-liste (finanstilsynet.dk)