Forebyggelse Hvidvask

Forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

Hvidvask er at modtage eller skaffe et økonomisk udbytte ved en strafbar handling. Det gælder også forsøg på dette. Det kan være omfattende rækkende fra komplekse selskabskonstruktioner og falske fakturaer, udbytte fra kriminalitet og i den anden ende af skalaen skatte- eller momsunddragelse hos en personlig virksomhed.

Hvidvask af penge har fyldt meget i de seneste år, både nationalt og på verdensplan. Der kan være tale om meget store beløb, som er tilvejebragt ved ulovlige økonomiske transaktioner.

Det første hvidvaskdirektiv på EU-niveau er fra 1990, og senest diskuteres nu mulige ændringer i et 6. hvidvaskdirektiv og en “Hvidvaskpakke” med en ny forordning, som samler og ensretter reglerne på tværs af EU-landene. 

Forebyggelse af økonomisk kriminalitet af denne art fylder derfor fortsat meget. Arbejdet med anti-hvidvask og overholdelse af hvidvasklovens krav er omfattende og det er ikke kun den finansielle sektor, der har til opgave at bidrage med den samfundsopgave, det er at dæmme op for og forebygge hvidvask af penge. Virksomhederne omfattet af hvidvaskloven uanset størrelse og om de er finansielle eller ikke-finansielle skal derfor vurdere sin egen risiko og bliver derfor stillet spørgsmålet: 

Hvor stor er risikoen for, at din virksomhed kan blive misbrugt til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme? 

Hvor stor er risikoen for, at din virksomhed kan blive misbrugt til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme?

Hvidvaskloven stiller en række krav til både finansielle og ikke-finansielle virksomheder med henblik på at forebygge hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme både til virksomheden selv og i forhold til, hvad virksomheden skal være opmærksom på i forhold til sine kunder.

Figuren her viser hvidvasklovens krav og hvad Auxia Consulting kan bistå virksomheden med under hvert af dem i forhold til arbejdet med anti-hvidvask:

Auxia Consulting kan hjælpe med implementering af disse krav, så virksomhedens daglige arbejde med dem bliver så effektivt som muligt. Implementeringen og anvendelsen i det daglige arbejde baseres på digitale løsninger i videst muligt omfang.

Ekstern kontrol – tilsynsbesøg

En virksomhed omfattet af hvidvaskloven kan blive genstand for et eksternt tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. Ca. 12.000 ikke-finansielle virksomheder er omfattet af Erhvervsstyrelsen tilsyn på hvidvaskområdet. For revisionsbranchen er der ca. 1.300 revisionsvirksomheder i Danmark. I 2020 blev 125 genstand for et eksternt tilsyn og 114 i 2021, dvs. henholdsvis ca. 10% og 9%.

Selv for virksomheder, fx revisionsvirksomheder, som regelmæssigt har eksterne tilsyn i forhold til kvalitetskontrol, kan et tilsynsbesøg på hvidvaskområdet være en uvant oplevelse. Auxia Consulting kan bistå virksomheder i forbindelse med et hvidvask-tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsen.

Her kan Auxia Consulting være en objektiv sparringspartner for virksomheden i alle faser af et sådant eksternt tilsyn:

  • Forud for besøget: Gennemgå virksomhedens risikovurderinger, politikker og forretningsgange samt sparre med ledelsen om forventede fokusområder under besøget. Facilitere og afholde en generalprøve for virksomhedens ledelse og de medarbejdere, som forventes at deltage under tilsynsbesøget. 
  • Under selve tilsynsbesøget: Fungere som en objektiv bisidder og sparringspartner til ledelsen og de medarbejdere, som deltager i tilsynsbesøget.
  • Ved opfølgning efter tilsynsbesøget: Udarbejde eller reviewe høringssvar og andet materiale til Erhvervsstyrelsen samt bistå med opfølgning i forhold til politikker, forretningsgange, risikovurderinger etc., alt efter hvad Erhvervsstyrelsens afgørelse om virksomhedens overholdelse af hvidvaskloven måtte sige.

Auxia Consulting bistår hovedsageligt ikke-finansielle virksomheder med rådgivning om, hvordan virksomheden kan sikre overholdelsen af hvidvasklovens krav, dvs. typisk inden for disse brancher:

  • Revisorer.
  • Advokater.
  • Ejendomsmæglere.
  • Eksterne bogholdere og regnskabskonsulenter, skatterådgivere.
  • Kunstbranchen.
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller