HVIDVASK: ERST årsberetning 2022 – mere målrettet kontrol og øget kontrolindsats

Mens vi har holdt sommerferie, har Erhvervsstyrelsen offentliggjort deres Årsberetning 2022 for kontrol og tilsyn. I 2022 har styrelsen gjort kontrolindsatsen endnu mere målrettet. Det er i vid udstrækning sket ved yderligere udbygning af deres omfattende machine learning-modeller. Heri er der også indbygget styrelsens “svigsmodel”, som i 2022 blandt andet har haft fokus på stråmandsvirksomheder og fiktive regnskaber.

Erhvervsstyrelsens kontrolindsats er blevet endnu mere forebyggende og datadrevet. Det ses fx i forhold til registreringer via virk.dk for fiktive adresser, personer osv. som ejere af selskaber. Dette arbejde understøttes også af, at nye hjemler i lovgivningen i 2022 har givet endnu mere mulighed for udveksling af data mellem myndigheder, fx med SKAT.

I blogindlægget her dykker jeg ned i de særlige interesseområder, som for mig og Auxia Consulting er mest interessante: Hvidvask og selskabsretten i forhold til reelle ejere.

Ja, den eksterne kvalitetskontrol er også med i årsrberetningen. For mig at se er der ikke særlig meget nyt i forhold til tidligere år, så den kan du selv læse igennem. Se linket nederst.

Hvidvaskområdet

Udvælgelsen af virksomheder til hvidvasktilsyn er risikobaseret. I 2022 har Erhvervsstyrelsen arbejdet videre med den risikomodel, som ligger til grund for udvælgelsen. I denne risikovurdering indgår bl.a. en vurdering af virksomhedens udbudte ydelser og kundetyper samt en vurdering af, hvor styrelsens kontrol har størst effekt. Segmenteringen af de virksomheder, der udvælges til tilsyn, er også et fokusområde. Dette indebærer, at virksomhederne inddeles i undergrupper ud fra forskellige kriterier, fx geografi, branche og størrelse.

De gennemførte kontroller er blevet stadig mere komplekse og tidskrævende. Flere virksomheder har benyttet sig af muligheden for at indsende høringssvar i forbindelse med deres afgørelse. Samtidig er de modtagne høringssvar generelt blevet længere. Sammen med flere politianmeldelser er styrelsens opfølgning på det enkelte tilsyn blevet mere omfattende og ressourcekrævende.

Antal tilsyn

Antallet af tilsyn på hvidvaskområdet er stigende. Det har mange revisorer allerede noteret sig. For 2022 fordeler antallet af tilsyn sig således:

Antal tilsyn2022 (2021)
Varslede (opstartede) 200 (186)
Gennemførte 237 (-)
Afsluttede 191 (114)
– heraf revisionsvirksomheder66 (32)
– heraf bogholdere, skatterådgivere 56 (28)
– heraf ejendomsmæglere 23 (20)
– heraf kunsthandlere 6 (16)
Kilde: Erhvervsstyrelsens årsberetning 2022 kontrol og tilsyn, afsnit 4.4.1

Igen, som det tydeligt fremgår af tabellen, så er antallet af tilsyn stigende. Både for revisionsbranchen og for bogholderne er der tale om en fordobling i forhold til året før. Med aktivitetsniveauet i forhold til antallet af tilsyn i foråret 2023 må det forventes, at denne tendens fortsætter.

Har I ikke haft tilsyn på hvidvaskområdet endnu? Så er det nu ikke længere et spørgsmål om “Om”, men om “hvornår”, er vist konklusionen på denne tabel.

Reaktioner ved tilsyn

Omfanget af de reaktioner, som tilsyn på hvidvaskområdet ender med, at ligeledes yderst markante i forhold til udviklingen fra 2021:

Reaktioner på tilsynssager hvidvask2022 (2021)
Antal påbud (fremadrettet) og påtaler (bagudrettet)426 (160)
– herunder om risikovurdering virksomheden og politikker og forretningsgange200 (-)
– herunder om kundekendskabsprocedurer80 (-)
– herunder om politisk eksponerede personer 80 (-)
– herunder om opbevaringspligt14 (-)
Politianmeldelser 10 (7)
Underretninger til Hvidvasksekretariatet20 (1)
Kilde: Erhvervsstyrelsens årsberetning 2022 kontrol og tilsyn, afsnit 4.4.1, tabel 30

Tallene taler for sig selv, vil jeg mene. Denne udvikling må forventes at stige, omend ikke med samme takt forhåbentlig, de kommende år.

Selskabsregistreringer – reelle ejere

Via både registreringskontrol (ny type kontrol under indtastningen i selvbetjeningsløsningen) og via efterfølgende kontrol (efter registreringen er foretaget) har styrelsen i 2022 haft 557 sager, hvor der har været tvivl om oplysningerne om de registrerede reelle ejere:

  • Registreringskontrollen: Mere end haldelen af sagerne i denne kategori (ca. 150) er endt med, at registreringen ikke kunne gennemføres, bl.a. som følge af, at Erhvervsstyrelsen konkluderede, at den pågældende var stråmand for den egentlige reelle ejer. I sager, hvor Erhvervsstyrelsen har konkluderet, at der var tale om stråmand, har styrelsen administrativt afregistreret den pågældende som ledelse eller ejer.
  • Efterfølgende kontrol af reelle ejere: I ca. halvdelen af disse sager har styrelsen anmodet om yderligere dokumentation En mindre del af disse er blevet sendt til tvangsopløsning eller slettet fra CVR afhængig af selskabsform som følge af, at virksomheden ikke har kunnet indsende den efterspurgte dokumentation. Et fokusområde har også været selskaber, som har registreret, at de reelle ejere ikke kunne identificeres med anmodning om oplysninger om de tiltag, selskabet havde gjort sig for at identificere de reelle ejere.

Reelle ejere er et af de centrale elementer i Hvidvaskloven: Hvem ejer de selskaber, som er jeres kunder?

Er oplysningerne ikke korrekte, eller vanskelige af få dokumenteret, har revisor desuden pligt til at melde dette til Erhvervsstyrelsen.


Læs hele Erhvervsstyrelsens årsberetning 2022 for kontrol og tilsyn her:

Årsberetning 2022 – Erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen


Tænker du, at det kunne være godt med et kursus om Hvidvaskloven og få (gen)opfrisket reglerne, der gælder for din virksomhed? Og hvordan du bedst og mest effektivt får implementeret Hvidvasklovens krav i praksis?

Så holder jeg kursus i Hvidvaskloven for henholdsvis revisorer og bogholdere og for gallerier i København og Middelfart i september 2023. Se alle kurserne her:

Aktuelle kurser – Auxia

Skal jeg hellere komme forbi jeres kontor og holde et kursus i Hvidvaskloven generelt? Eller et nærmere specifikt emne? For ledelsen og/eller for jeres medarbejdere?

Så kontakt mig gerne, så kan vi aftale nærmere om indhold osv. Se mere her:

Generelle kurser – Auxia

Du kan også tilmelde dig mit nyhedsbrev og følge med i livets gang på hvidvaskområdet her på hjemmesiden.