Hvidvask: Ny National Risikovurdering 2022

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort deres “Den Nationale Risikovurdering 2022 for Hvidvask”.

Denne nye udgave erstatter den forrige, som var fra 2018. Den nye nationale risikovurdering er blevet væsentligt udbygget og er nu delt i tre dokumenter:

  1. Den Nationale Risikovurdering 2022 (282 sider)
  2. Introduktion til Den Nationale Risikovurdering 2022 (11 sider)
  3. Metoderapport til Den Nationale Risikovurdering 2022 (43 sider)

Med et så omfattende materiale for Den Nationale Risikovurdering for hvidvask er der naturligvis rigtig mange observationer at dykke ned i.

Jeg vil her fremhæve nogle stykker, som jeg synes er de væsentligste, dels i forhold til ændringer til den nuværende praksis for håndtering af de nationale risikovurderinger, og for særlige fokusområder for de forskellige ikke-finansielle brancher.

Bemærk, at som hidtil vil der være to separate risikovurderinger på nationalt niveau: En for hvidvask og en anden for terrorfinansiering.

Den for hvidvask er udarbejdet af Hvidvasksekretariatet under Anklagemyndigheden (fysisk placeret hos National Enhed for Særlig Kriminalitet – NSK, det tidligere SØIK, Bagmandspolitiet). Det er Politiets Efterretningstjeneste (PET), der udarbejder den for terrorfinansiering, og den skulle også være lige på trapperne. En ny opdateret for terrorfinansiering forventes således offentliggjort her i januar 2023 også.

Fokus for dette blogindlæg holdes til den nye nationale risikovurdering for hvidvask. Så taler vi om terrorfinansiering en anden dag.

Omfattende kriminalitet i form af hvidvask

Hvidvasksekretariatet vurderer efter det bedst mulige skøn, at der samlet begås hvidvask for 68 mia. kr. i Danmark årligt.

Kriminaliteten er blevet mere kompleks, digital og global. Selvom risikoen i Danmark vurderes lav i forhold til andre lande, er omfanget stadig stort.

Nu fire niveauer for risiko for hvidvask: Begrænset, moderat, betydelig, høj

Der er med Den nationale Risikovurdering 2022 fire risikoniveauer: Begrænset, moderat, betydelig og øget. De forskellige risikoparametre i rapporten er vurderet efter denne fire-trins-skala.

Der er ikke en nærmere forklaring i Den Nationale Risikovurdering 2022 på, hvorfor der nu er fire niveauer og de nye begreber “moderat” og “betydelig” introduceres til erstatning for “Mellem”.

Det formodes, at “begrænset” og “øget” stadig skal forstås på samme måde som hidtil. Det vil så residuelt resultere i, at kategorien “Mellem” nu deles op i to. Hvordan de to nye begreber skal defineres og afgrænses i forhold til hinanden, er dog ikke forklaret. I praksis må dette lede til fx, at de omfattede virksomheder vil skulle begrunde kategoriseringen i fritekst, dvs. hvorfor en bestemt kunde klassificeres som “moderat” og ikke “betydelig” i forhold til risikoen for hvidvask i kundekendskabsprocedurerne.

Sårbarheder

Hvidvasksekretariatet har identificeret forskellige sårbarheder i hele systemet med at dæmme op for den økonomiske kriminalitet, som hvidvask er. Her finder de fortsat, risikoen for hvidvask er høj i forhold til, at forebyggelsen og bekæmpelsen vil skulle basere sig på offentlige systemer, hvor brugeren selv-registrerer. Det handler jo fx om CVR. En række af de oplysninger, som er på CVR er oplysninger, som den enkelte virksomhed selv indtaster, og hvor der ikke er tilknyttet en egentlig kontrolfunktion.

En anden sårbarhed identificeret af Hvidvasksekretariatet er, at der i de underretningspligtige brancher stadig er aktører, hvor vidensniveauet om risici, hvidvask, hvidvasklovens krav osv. har brug for at blive øget. Her henviser rapporten til de “ikke-finansielle brancher”, dvs. revisorer, bogholdere, advokater, ejendomsmæglere, spilbranchen, kunst-branchen osv. Det fremhæves også, at de ikke-finansielle brancher har vanskeligt ved at identificere, hvad de skal lede efter i hvidvask-øjemed, og derfor har svært ved at arbejde risiko-baseret.

Typer af kriminalitet, der leder til hvidvask

Hvidvasksekretariatet vurderer, at følgende kriminalitetsformer genererer størst økonomiske udbytte:

  • Skatte- og momskriminalitet: Høj risiko
  • IT-relateret økonomisk kriminalitet: Høj risiko.
  • Handel med narkotika og doping: Betydelig risiko.

Trusselsniveauet for de forskellige typer af kriminalitet er fastsat efter vurdering af, hvor mange penge, der potentielt hvidvaskes.

Metoder til hvidvask

Af metoder til hvidvask, som Hvidvasksekretariatet har kategoriseret, kan følgende fremhæves:

Metode til hvidvaskRisiko
Konto- og pengeoverførsler Høj
Nye digitale bankerHøj
Legale virksomhedsstrukturer Høj
Handelsbaseret hvidvaskHøj
Handel med højværdivarerBetydelig
Investering i fast ejendomModerat
LeasingModerat

Som det fremgår, at “legale virksomhedsstrukturer” fortsat med høj risiko for hvidvask. Baggrunden er, at hvidvask sker gennem virksomheder. Muligheden for den kriminelle er at bruge flere forskellige virksomheder til at hvidvaske penge med, herunder ved at sammenblande lovlige og ulovlige midler i selskabet, også kaldet “sløring” i hvidvaskprocessen.

Risikoniveauer for brancher omfattet af hvidvaskloven

Som i den forrige udgave har Hvidvasksekretariatet sat nogle ord på, hvilke risikoprofiler, de omfattede brancher har.

I den nye udgave af Den Nationale Risikovurdering hvidvask er det præciseret, at de finansielle brancher klart nok har en høj risiko, mens de ikke-finansielle rådgiverbrancher har en lavere risiko.

Af de brancher, som er omfattet af Hvidvaskloven, kan følgende fremhæves:

BrancheRisiko
Pengeinstitutter, valutavekslingsvirksomhedHøj
Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder (virksomhedsoprettere, professionelle bestyrelsesmedlemmer, virtuelle kontorhoteller mv.)Høj
Revisorer, bogholdere, skatterådgivere Moderat
AdvokaterModerat
Finansiel leasingModerat
Ejendomsmæglere Moderat
Kunsthandlere, gallerier, auktionshuseModerat

Særligt om revisorer, bogholdere og skatterådgivere

Revisorer, bogholdere osv. har viden om emner, som de kriminelle aktører har brug for. Revisorer kan aktivt bistå med rådgivning om og til kriminelle, men kan også bistå passivt ved at undlade at stille spørgsmål til mistænkelige transaktioner.

Hvidvasksekretariatet understreger, at langt de fleste revisorer vil afstå fra at bistå med kriminelle aktiviteter. Det er særligt rådgivning om komplekse selskabsstrukturer og kompleks skatterådgivning, som har høj risiko for hvidvask.

Der har været 3.793 underretninger fra revisorer de sidste fire år. Der har været 4.519 underretninger om revisorer i samme periode.

Om bogholdere og skatterådgivere har der været 155 underretninger fra dem, mens der har været 568 underretninger om dem.

Læs mere om revisorer, bogholdere og skatterådgivere i afsnit 6.9 (s. 200) i Den Nationale Risikovurdering.

Særligt om kunstbranchen

Kunst kan bruges til flytte ulovlige midler via køb og salg og til at flytte ulovlige midler over landegrænser.

Der findes ingen opgørelse af, hvor mange virksomheder, der er i kunstbranchen og som dermed er omfattet af Hvidvaskloven. Et estimat fra Erhvervsstyrelsen er, at der er et mørketal på 5-10.000 virksomheder i denne branche, som ikke er identificeret (endnu).

Der mangler generelt kendskab til Hvidvasklovens krav i branchen. Et eksempel herpå er, at pr. juli 2022 var kun 5 virksomheder fra kunstbranchen oprettet som underrettere i GoAML (ww.hvidvask.dk).

Der har været 2 underretninger fra branchen i de sidste fire år. Der har i samme periode været 1.026 underretninger om branchen. Hvidvasksekretariatet vurderer dog ikke, at omfanget af hvidvask i kunstbranchen i Danmark er stort.

Læs mere om kunstbranchen i Den Nationale Risikovurdering afsnit 6.14, s. 223.

Så hvad skal du gøre nu?

Der er masser af læsestof på de 336 sider at dykke nærmere ned i, så det vil jeg klart anbefale at gøre. Særligt i forhold til den branche, man selv agerer i, men også de brancher ens kunder agerer i. Hertil kommer de forskellige metoder til hvidvask, som også indeholder interessante observationer.

Denne nye nationale risikovurdering for hvidvask 2022 vil skulle indarbejdes i dine hvidvask-dokumenter. Det vil sige, at Virksomhedens risikovurdering efter Hvidvasklovens § 7 vil skulle opdateres til at afspejle den opdaterede nationale risikovurdering.

Dernæst skal “Politikker og Forretningsgange” opdateres til at tage højde for din opdaterede risikovurdering og for at fastlægge eventuelle nye eller ændrede forretningsgange for kundekendskabsprocedurer og undersøgelsessager (indikatorer), således at medarbejderne har denne opdaterede viden til rådighed til udførelse af kundekendskabsprocedurerne i dagligdagen.

———-

Links:

Den nye Nationale Risikovurdering hvidvask 2022: risikovurdering_webtilgængelig_v1.0_0.pdf (anklagemyndigheden.dk)

Introduktion til Den nationale Risikovurdering 2022: Introduktion til Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022 (anklagemyndigheden.dk)

Metoderapport til Den nationale Risikovurdering 2022: Metoderapport til NRV 2022.pdf (anklagemyndigheden.dk)

Vil du læse mere om Hvidvaskloven? Det har jeg skrevet mere om her: Forebyggelse hvidvask – Auxia