Hvidvask: ERST årsberetning 2021 – øget tilsynsindsats

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort sin årsberetning for “Erhvervsrettet kontrol og tilsyn” 2021.

Der var i 2021 stor fokus på tilsyn på hvidvaskområdet, med over 100 afgørelser om manglende overholdelse af hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen fremhæver indledningsvis, at bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme er en vigtig samfundsopgave, som kræver samarbejde mellem myndighederne og private aktører.

Antallet af tilsyn 2021

Erhvervsstyrelsens tilsyn omfatter ca. 12.000 virksomheder. Finanstilsynet er ansvarlig for tilsyn med de finansielle virksomheder omfattet af hvidvaskloven, Advokatsamfundet for advokatbranchen og Spilmyndigheden for spil og kasinoer.

Styrelsen har afsluttet 114 tilsyn i 2021 på hvidvaskområdet. Til sammenligning gennemførte styrelsen 54 kontrolbesøg på området for kvalitetskontrol med revisorer. De to typer tilsyn er naturligvis forskellige. Kvalitetskontrol for revisorer omfatter hele revisionen, mens et hvidvasktilsyn kun fokuserer på de krav, der er omfattet af hvidvaskloven. Det vil sige risikovurdering, politikker og procedurer for hvidvask, kundekendskabsprocedurer, og i enkelte tilfælde pligterne. På et hvidvasktilsyn tages der dog normalt flere stikprøver på enkeltsager end der gør i en kvalitetskontrol for den samme type revisionsvirksomhed.

Som jeg skrev om i et tidligere blogindlæg (Stor aktivitet hos Erhvervsstyrelsens Hvidvasksekretariat i 2022 – Auxia) ses det også her, at aktiviteten på hvidvaskområdet er høj. Styrelsen har således startet 186 tilsynssager og gennemført i alt 136 tilsynsbesøg og afsluttet 114 af dem i 2021. Som følge af corona, nedlukning og restriktioner i 2021 er der tale om både skrivebordskontroller, hvor Erhvervsstyrelsen kun har anmodet om indsendelse af dokumenter (virksomhedens risikovurdering, politikkerne) og fysiske tilsynsbesøg.

Figuren her nedenfor viser antallet af tilsyn afsluttet i 2021 for de forskellige brancher jf. Erhvervsstyrelsens årsberetning 2021 sammenholdt med antallet af afgørelser for hver af brancherne, som de fremgår af styrelsens hjemmeside.

Af de 114 afsluttede tilsyn i alt var der 9 virksomheder, som alligevel ikke var omfattet af tilsyn. Det var kontorhoteller, som kun havde fysiske brugere, og således ikke var virtuelle.

Resultaterne af tilsynsbesøgene

Af de 105 tilsyn gennemført var det revisorerne, der har haft flest. Og dermed også revisorerne, der står for de fleste afgørelser. Men også kunstbranchen er kommet med, som den nyeste branche, siden de blev omfattet af hvidvaskloven med implementeringen af 5. hvidvaskdirektiv 10. januar 2020.

Gennemsnitligt er der 33% af tilsynsbesøgene, der medfører en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen med kritik og deraf følgende påtaler og påbud. Påtaler gives, når loven ikke var overholdt bagudrettet, typisk i forhold til kundekendskabsprocedurerne. Påbud gives for områder, hvor virksomheden vil skulle ændre, opdatere risikovurderinger og politikker fremadrettet.

Hvis vi ser bort fra de virtuelle kontorhoteller, hvor sagerne også handlede om registrering hos Erhvervsstyrelsen, så er det også revisorerne, som forholdsmæssigt har fået flest afgørelser med kritik. 38% af tilsynene hos revisorer resulterer i en afgørelse med kritik for manglende eller utilstrækkelig overholdelse af hvidvasklovens krav. I den anden ende er det kun 25% af bogholderne, der har fået kritik. Her vil styrelsen dog vejlede mere, da den oplever mere behov for vejledning om kendskab til reglerne.

Politianmeldelser

I de 38 afgørelser i alt i 2021 er der også indeholdt sager, hvor Erhvervsstyrelsen har politianmeldt virksomheden for manglende overholdelse af hvidvaskloven, herunder 5 virtuelle kontorhoteller. De blev politianmeldt for ikke at have været registreret i styrelsens register.

Styrelsens politianmeldelser på hvidvaskområdet førte i 2021 til 14 domme omhandlende manglende registrering i styrelsen, manglende efterlevelse af påbud og ikke ville underlægge sig styrelsens tilsyn.

Planer for 2022

I 2022 vil Erhvervsstyrelsen fokusere endnu mere på vejledning i de brancher, hvor dette synes som den bedste fremgangsmåde. Det gælder bogholdere og kunstbranchen særligt, hvor fokus vil være på udbredelsen af kendskabet til hvidvasklovens regler.

Europarådet har på vegne af EU-Kommissionen gennemført en evaluering af den danske indsats på hvidvaskområdet og tilsyn. Her er der identificeret forbedringspotentiale og Erhvervsstyrelsen vil derfor i 2022 arbejde videre med en øget tilsynsindsats, anvende flere og mere afskrækkende sanktioner og sikre bedre koordinering og vejledning.

Endnu flere tilsynsbesøg kan derfor ventes i 2022. Det er de allerede godt i gang med, der er allerede offentliggjort 47 afgørelser om hvidvask i 2022. Det høje tempo fra 2021 er fortsat og vil nok højst sandsynligt oversige 2021.

Erhvervsstyrelsens årsberetning “Kontrol og tilsyn 2021” kan ses via dette link: Årsberetning 2021 – Erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen.