Hvidvask: Erhvervsstyrelsens tilsyn 2022 – rekordår

Hvidvasktilsynet hos Erhvervsstyrelsen har øget sine aktiviteter på hvidvaskområdet i 2022 markant, helt som forventet.

Der er i 2022 truffet et rekord-antal af afgørelser efter tilsynsbesøg hos de mange ikke-finansielle virksomheder, som er omfattet af Erhvervsstyrelsens tilsynsopgave.

Der er således offentliggjort i alt 93 afgørelser for tilsynsbesøg i 2022, hvilket en del mere end en fordobling i forhold til 2021.

Antallet af offentliggjorte afgørelser fra 2017 og frem fremgår af figuren her:

Hvidvaskloven_Auxia_Consulting
Erhvervsstyrelsen: antal afgørelser på hvidvaskområdet.

Der er tale om afsluttede tilsynssager for årene. Der kan være truffet flere afgørelser, end der er offentliggort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Som det kan ses af antallet af tilsyn og afgørelser, er hvidvask et sagsområde, som i den grad har stigende fokus hos Erhvervsstyrelsen. Denne tendens må forventes at fortsætte også for 2023 og de år, der følger.

Indhold af afgørelser

Får man en afgørelse efter et tilsynsbesøg, vil den indeholde kritik af virksomheden. Det vil være i form af manglende eller utilstrækkelig overholdelse af Hvidvasklovens krav. Der er tale om både mangler i risikovurderinger for virksomheden, politikker og forretningsgange, virksomhedens håndtering af kundekendskabsprocedurer, opbevaring af data, dokumenter og oplysninger med en række flere ting.

Den alvorligste sanktion er, at Erhvervsstyrelsen kan politianmelde virksomheder for denne manglende overholdelse af Hvidvasklovens krav. Det er sket i enkelte tilfælde i løbet af 2022. Der har været tale om en række virksomheder, som opretter virksomheder for andre, og som ikke var registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen. Enkelte andre er politianmeldt for væsentlige mangler i deres overholdelse af Hvidvasklovens krav.

Afgørelser 2022: fordeling på brancher

Erhvervsstyrelsens tilsyn omhandler de ikke-finansielle virksomheder, som er omfattet af Hvidvaskloven, dvs. revisorer, bogholdere, skatterådgivere, kunstbranchen, kontorhoteller, virksomhedsoprettere med lidt flere.

Erhvervsstyrelsens tilsyn på hvidvaskområdet bliver tilrettelagt, så styrelsen hvert år dækker bredt blandt de virksomheder, som er omfattet af loven og styrelsens tilsyn. Virksomhederne udtages til tilsyn ud fra en risikobaseret model, som ikke er offentlig tilgængelig, men det er klart, at der årligt vælges fx både store og små virksomheder indenfor hver branche. Andre risikoparametre vil også være i spil.

Hvis man kigger isoleret på afgørelserne for 2022, er det tydeligt, at der særligt er én branche, som har været i vælten: Revisorerne. Ca. 40% af de offentliggjorte afgørelser på hvidvaskområdet i 2022 vedrører revisionsvirksomheder, svarende til 38 revisionsvirksomheder.

Fordelingen mellem brancher kan ses af denne figur:

Hvidvaskloven_Auxia_Consulting
Erhvervsstyrelsen: Afgørelser hvidvaskområdet 2022 fordelt på brancher

Næstefter revisorerne er det bogholderne, som har haft besøg af Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn. 23 bogholdervirksomheder, skatterådgivere etc. har været igennem et hvidvasktilsyn, hvortil der er offentliggjort en afgørelse med resultaterne af besøget.

Som nævnt forventes aktivitetsniveauet hos Erhvervsstyrelsen at lave lige så højt og sandsynligvis endnu højere i 2023. Og sæsonen for tilsynsbesøg er allerede startet her primo januar, hvor flere virksomheder har fået brev fra Erhvervsstyrelsen om et besøg i de kommende måneder.

Alle Erhvervsstyrelsens afgørelser på hvidvaskområdet kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside via dette link: Afgørelser og domme | erhvervsstyrelsen.dk

Vil du læse mere om hvidvaskområdet, kan du læse mere om Hvidvaskloven her.