HVIDVASK: Kontanter i cirkulation i samfundet falder ikke

Man taler om “kontantparadokset”:

Der bruges færre og færre kontanter i samfundet til betaling og værdiopbevaring, men omfanget af kontanter i cirkulation i samfundet falder ikke.

Dette er temaet i Hvidvasksekretariatet nye temarapport om “Hvidvask med kontanter”.

Og hvorfor eksisterer dette “kontantparadoks” så?Ja, du har sikkert allerede konkluderet for dig selv: Det skyldes selvfølgelig de kriminelle miljøer og deres omfattende brug af kontanter til sløring af de kriminelle aktiviteter.

Den nye temarapport gennemgår metoden med “hvidvask med kontanter” ret udførligt og inddrager en række forskellige modeller. Overordnet set konkluderer Hvidvasksekretariatet blandt andet:

  • Kontanter er attraktive for kriminelle aktører, og efterspørgslen efter kontanter er høj i de kriminelle miljøer. Det kan være blandt årsagerne til, at omfanget af kontanter i Danmark ikke er faldet tilsvarende med det lavere brug af kontanter.
  • Hvidvasksekretariatet estimerer, at mellem 24-28 milliarder kroner i kontanter indgår i den kriminelle økonomi i Danmark. Det svarer til, at omkring 25-29 % af den kriminelle økonomi er i kontanter.
  • I Danmark kommer udbytte fra kriminalitet i kontanter navnlig fra narkotikakriminalitet, skatteunddragelse, menneskehandel og menneskesmugling samt grove bedragerier. Derudover skyldes brugen af kontanter sløring af de kriminelle aktiviteter som en del af hvidvaskprocessen.

Nyere tiltag for at begrænse adgangen til kontanter

Det seneste år siden offentliggørelsen af Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022 i januar 2023 har der været flere tiltag fra myndighederne for at begrænse de kriminelles adgang til danske kontanter:

  • Danske pengeinstitutter er blevet mere tilbageholdende med at modtage danske kontanter fra udenlandske pengeinstitutter, og det er derfor blevet vanskeligere at bruge eller veksle danske kontanter i udlandet.
    Udfasning af 1.000-kronesedlen frem mod maj 2025 meldt ud 30. november 2023.
    Nedsættelse af kontantforbudsgrænsen fra 20.000 kr. til 15.000 kr. pr. 1. marts 2024.
  • Nyt lovforslag om at begrænse muligheden for at betale med (veksle) 1.000 kr. sedler, hvis købet er under 500 kr. Lovforslag herom fremsat 24. april 2024.

Disse tiltag kommer næppe til at fjerne hvidvask med kontanter, men formålet er mere at begrænse adgangen til danske kontanter. Disse tiltag har i stedet ledt til, at efterspørgslen efter euro er steget og transporten af kontanter i stedet sker i højværdivarer eller krypto. Kriminaliteten flytter rundt.

Når en dør lukkes, søger de kriminelle andre veje. Indsatsen mod hvidvask er der, som det også ses at indsatserne beskrevet ovenfor, efter metoden af “mange bække små”.

Flere underretninger om kontanter herunder fakturafabrikker

Hvidvasksekretariatet modtager flere underretninger om mistænkelig brug af kontanter end tidligere. En stikprøve viser, at knap halvdelen af underretningerne handler om skatteunddragelse, hvor det primært handler om mistanke om sort aflønning af håndværkere. Herefter kommer underretninger vedrørende hvidvask via spiludbydere.

Der har igennem de senere år været afdækket en række fakturafabrikker, hvor falske fakturaer er brugt som dokumentation af overførsler af hvidvaskede midler til selskaber. Den “hvide” del indgår i regnskaber for selskaberne. Den “sorte” del består af indbetalinger af kriminelle kontanter til selskaber for på den måde at blande hvid og sort økonomi. De kriminelle kontanter bruges dels til betaling af falske fakturaer og til betaling af sort løn (udenom selskabet).

I temarapporten har Hvidvasksekretariatet beskrevet modellen for fakturafabrikkerne. Baseret på Hvidvasksekretariatets illustration kan metoden foregå således:

Baseret på Hvidvasksekretariatets temarapport “Hvidvask med kontanter”, illustration 2: Køb af kontanter til sort aflønning af medarbejder.

Figuren her illustrerer, hvordan en fakturafabrik fungerer. Den stiplede linie rundt om de to selskaber viser de transaktioner, som vil blive inkluderet i et regnskab, som skal aflægges for de pågældende selskaber. Og hvis en revisor er involveret, også regnskaber, hvortil der afgives en revisorerklæring.

Opfordring til yderligere opmærksomhed på mistænkelig adfærd

Hvidvasksekretariatet opfordrer til at skærpe opmærksomheden på mistænkelig adfærd forbundet med kontanter, herunder kontanter i anden valuta end danske kroner.

At håndtere kontanter er naturligvis ikke kriminelt. Kontanter har dog visse fordele, som kan udnyttes af kriminelle aktører, blandt andet til sløring af de kriminelle aktiviteter. Der er derfor grund til at være opmærksom på mistænkelig adfærd med kontanter og de afledte effekter på andre højværdivarer, som kan fungere som erstatning for danske kontanter. Som følge af, at det er blevet vanskeligere at hvidvaske danske kontanter i udlandet, er det forventningen, at hvidvasken med brug af danske kontanter fremover i højere grad vil ske i Danmark.


Hvidvasksekretariatets temarapport om “Hvidvask med kontanter”, maj 2024 gennemgår en række metoder og indeholder yderligere information om, hvordan hvidvask med kontanter foregår og hvor forgrenet hele setuppet er. Den kan derfor anbefales at tilføje på læselisten, når man er revisor, bogholder, gallerist og dermed er en af de virksomheder, som møder sådanne risici for- uforvarende – at blive involveret i en hvidvaskproces.

Læs hele Hvidvasksekretariatets temarapport her:

Normal.dot (hvidvask.dk)

Den Nationale Risikovurdering af hvidvask 2022 kan læses her:

risikovurdering_webtilgængelig_v1.0_0.pdf (anklagemyndigheden.dk)


Vil du læse mere om hvidvaskområdet i det hele taget? Så se mere her:

Rådgivning og assistance om Hvidvaskloven (auxia.dk)

Her er der også mere information om de kurser, som jeg løbende holder for revisionsvirksomheder, bogholdere osv. På kurserne gennemgår vi reglerne og har fokus på jeres kundesager og hvordan risiciene for hvidvask viser sig. Kontakt mig gerne, hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et kursus i Hvidvaskloven til jer og jeres medarbejdere.